By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 17, 1969, č. 1, únor, s. 41-44
Annotation: Přednesený referát.
Article
4
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 14, 1979, č. 7, s. 89-93
Annotation: Polemika s článkem V. Mihálika (Nové slovo, příloha Nové slovo mladých, 4/1979 reagujícím na článek V. Kochola Idyla, rutina, galiba; Romboid...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 413-417
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 126-128
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce, překladatele a básníka při příležitosti jeho padesátých narozenin.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 4, 1957, č. 1, s. 121-122
Annotation: Glosa k 1. číslu prvního ročníku odborného časopisu vydávaného ve Wiesbadenu.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 1, s. 3-16
Annotation: Studie o ideologicko-literárních aspektech kulturně-jazykového projektu Ľ. Štúra a jeho stoupenců; analyzována též alternativní koncepce slovanské...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 1, s. 81-88
Annotation: Kratší studie k soubornému (pětisvazkovému) vydání Štúrových veršů (Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry); mj. zmíněna...
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 3, 1968, č. 2, s. 54-58
Annotation: Strukturalismem inspirovaná studie analyzující proměny verše Máchova Máje v jeho překladech do slovenštiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 5, s. 23-28
Annotation: Studie.
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 9, 1974, č. 9, s. 13-18
Annotation: Studie o vztahu folklóru a umělé literatury. Autor se zevrubněji věnuje především epoše romantismu, v níž byly folklórní podněty silně recipovány,...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 595-599
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 276-288
Annotation: Studie k překladu verše, zejm. k zachování rytmické identity přeložené básnické skladby na příkladech Zvěřinova překladu Hviezdoslavovy...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 338-341
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 652-656
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 317-320
Annotation: Nekrolog slovenského literárního teoretika a historika M. Bakoše.
Article
19
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 611-613
Annotation: Recenze.
Article