By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 4, 1991, č. 3, 7. 2., s. 5
Annotation: O výstavě v lednu v Praze.
Article
2
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2015, č. 3, 19. 3., s. 26-27
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. -- ISBN 978-80-200-3034-4. -- S. 270-307
Annotation: Studie zaměřená na funkci obrazů ve středověkých bohemikálních liturgických rukopisech popisuje a interpretuje vybrané iluminace z misálů,...
Book Chapter
4
In: Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. II. -- ISBN 978-80-200-3035-1. -- S. 224-257
Annotation: Studie pojednává o devíze českého krále Václava IV. (točenice, ledňáček, lazebnice a písmena "e" a "w"), jejímu vývoji a její symbolice,...
Book Chapter
5
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 59, 2011, č. 2, s. 178
Annotation: Recenze monografie, která zkoumá rukopis krále Václava IV., který je uložen v Rakouské národní knihovně.
Article
6
In: Knižní kultura českého středověku. -- ISBN 978-80-7649-012-3. -- S. 224-333
Annotation: Studie se věnuje výzdobě středověkých iluminovaných rukopisů na území českých zemí.
Book Chapter
7
online
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 53, 2013, č. 1, s. 79-92
Annotation: Studie rozebírá biblické paralelismy použité při vyobrazení J. Husa v Martinické bibli a Litoměřickém graduálu.
Article
8
by Purš, Ivo, 1964-, Studničková, Milada, 1955- mzk2010584100{{{}}}}
Published [Kutná Hora] : Galerie Středočeského kraje, 2010.
Annotation: Výpravná publikace představující významnou, dlouho nezvěstnou středověkou iluminaci, kterou získala GASK v roce 2009 v londýnské dražbě,...
Book
9
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 63, 2015, č. 6, s. 481-484
Annotation: Poznámka editorky (s. 481) k dosud nepublikované studii J. Krásy, která se zabývá antickými prameny iluminací k českému překladu Mandevillova...
Article
10
In: Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. -- ISBN 978-80-200-3034-4. -- S. 532-553
Annotation: Studie pojednává o typologických rukopisech, tj. rukopisech založených na paralele starozákonních a novozákonních postav a událostí, jejichž...
Book Chapter
11
Annotation: Doprovodná publikace s katalogem k výstavě rukopisných i tištěných modlitebních knih 15. a 16. století z fondů Národní knihovny; s uvedenou...
Book
12
Annotation: Mj. s uvedenými studiemi.
Book
13
by Liščák, Vladimír, 1954-, Rozehnalová, Jana, Storchová, Lucie, 1979-, Studničková, Milada, 1955- mzk2010584100{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Filosofia, 2009.
Annotation: Kolektivní monografie, mj. s uvedenými studiemi.
Book
14
Annotation: Kolektivní monografie představuje českou středověkou knižní kulturu, středověké rukopisy a inkunábule, sleduje jejich produkci a recepci, proměny...
Book
15
In: Knižní kultura českého středověku. -- ISBN 978-80-7649-012-3. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva ke knize shrnující dosavadní poznání o české a moravské knižní kultuře ve středověku jmenuje některé novější přístupy (archeologie...
Book Chapter
16
17
by Bok, Václav, 1939-, Holý, Martin, 1978-, Maťa, Petr, 1973-, Purš, Ivo, 1964-, Studničková, Milada, 1955- mzk2010584100{{{}}}}, Veselá, Lenka, 1975-, Šimek, Jakub
Published České Budějovice : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2011.
Annotation: Výpravná publikace /soubor studií a katalogových hesel k výstavním artefaktům/ vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy v rámci aktivit...
Book
18
Annotation: Kolektivní monografie přináší kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných kodexů a zasazují jejich znění do historického, kodikologického...
Book
19
Annotation: První svazek tvoří faksimile kodexu (uloženého v Knihovně Národního muzea pod signaturou IV B 24), svazek druhý obsahuje soubor komentářů a...
Book