Email Record: 3 otázky na Magnesii Literu 2014....pro Pavla Mandyse /