By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 103-121
Annotation: Studie obsahuje versologickou analýzu Nerudovy básnické prvotiny "Hřbitovní kvítí". Verš sbírky je zkoumán v kontextu české i zahraniční...
Article
2
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 2, s. [225]-249
Annotation: Studie věnovaná přebásnění textů Dvořákových skladeb do angličtiny, básně jsou uvedeny v originále i v anglickém překladu; jedná se o...
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 7, 5. 4., s. 16-17
Annotation: Esej.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 409-427
Annotation: Studie je věnována rytmické stránce rýmu v knižně publikovaných sbírkách J. Nerudy. Metodologicky vychází z prací J. Mukařovského (rytmická...
Article
5
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 7 (82), 1959, č. 1, červen, s. 68-78 - č. 2, listopad, s. 225-234
Annotation: Autorka se zabývá rýmem a rytmem prozaické václavské legendy Oportet nos fratres, která vznikla přepracováním Gumpoldovy legendy a kterou vydal...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 467-468
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 196, 22. 8., s. A2
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněného díla.
Article
8
In: Archiv für slavische Philologie. -- Roč. 10, 1887, s. 582-591, 659
Annotation: Pojednání o staročeském rýmu, jež vzniklo z popudu čtení staročeské Alexandreis ve slovanském semináři vídeňské univerzity. Alexandreida.
Article
9
In: Český časopis filologický. -- Roč. 1, 1942/1943, s. 204-205
Annotation: Moje obrana článků "Český klasický rým" a "pokus o theorii básnických forem" z ČMF 26 a 27, vyšlá v ČMF 28, 317-320, dala podnět k odpovědi:...
Article
10
In: Kolo. -- Roč. 10, 1940, č. 7, září, s. 264-265
Annotation: Referát o studii: Jurek Bohumil, Český klasický rým. (Zvláštní otisk z: Časopis pro moderní filologii XXVI, č. 2).
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 15, 1980, č. 6, s. 67-70
Annotation: Studie o principu binárnosti v poezii, autor interpretuje metaforizaci jako modelový binární postup v poezii (abstrahovaný odraz vztahu dvou entit);...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 15-37
Annotation: Studie k informační analýze verše vycházející z chápání jazyka jako kódu (jednotky, schéma, kódování); mj. k fonému jako nejmenší jednotce...
Article
13
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 4, 1959, č. 4, s. 212-218
Annotation: Studie zkoumá využití asonance a rýmu v sovětské poezii, srovnává je s pojetím Nezvalovým.
Article
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 59-66
Annotation: Cílem textu je ukázat souvislosti mezi rýmovaností/nerýmovaností, strofičností/nestrofičností a literárními druhy na analýze dvou sbírek...
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 52, 1944, č. 126, 8. 5., s. 3
Annotation: Hájí se proti článku: Krátký František, otištěnému v 7. čísle Naší doby, kde Krátký vytýká Hrubínovi velmi ostře odsouvání koncového...
Article
16
In: Lidové noviny. -- Roč. 39, 1931, č. 472, 20. 9., s. 9
Annotation: O statích: Slabý Fabián, Poznámky k rýmové technice: Čech Svatopluk. Program čes. stát. reál. gymn. v Brně 1931. Jirát Vojtěch, Rýmové umění:...
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 246, 18. 5., s. 7
Annotation: Na okraj studie od: Jurko Bohumil, vydané jako separátní otisk z 2. čísla 26. ročníku Časopisu pro moderní filologii.
Article
18
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 168, 20. 6., odpolední vydání, s. 6-7
Annotation: Causerie o rýmu - srovnání možnosti jejich tvoření v němčině a češtině.
Article
19
In: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. -- Roč. 8, 1932, s. 523-524
Annotation: Jirát Vojtěch, Hudebnost Máchova rýmu. Článek. Časopis pro moderní filologii 18, 1932, 24-34, 147-157. Básníkův přínos spatřuje Jirát ne...
Article
20
In: Beseda učitelská. -- Roč. 11, 1879, č. 3, příl. Metodická příloha, č. 2,3, s. 6-7; č. 6, příl. Metodická příloha, č. 2,3, s. 11-12
Annotation: Výklad pojmu "rým" a poučení o pronikání rýmu do českého básnictví od 13. století; o druzích rýmu. Doloženo příklady z veršů novočeských...
Article