By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 79, 2018, č. 4, listopad, s. 263-292
Annotation: Studie o životě a vědecké činnosti lingvisty F. Trávníčka. Autorka se soustřeďuje na postavení badatele v kontextu historických a politických...
Article
2
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 184-186
Annotation: Recenze zpochybňuje jak autorovu selekci písní zahrnutých do sborníku, tak jeho studie, které se věnují jednotlivým písňovým textům.
Article
3
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 98-103
Annotation: Článek kriticky shrnuje a komentuje poválečnou jungmannovskou literaturu u příležitosti jubilea Jungmannova narození. Vytýká jí především...
Article
4
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 123-134
Annotation: Studie shrnuje dosavadní Olbrachtovu uměleckou tvorbu a zasazuje ji do kontextu české literatury. Soustřeďuje se na boj proti subjektivismu a třídnímu...
Article
5
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 19-32
Annotation: Studie na příkladech starší, novější, původní i překladové poesie zkoumá roli souhlásek a souhláskových skupin ve verši s ohledem na různé...
Article
6
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 53
Annotation: Glosa informuje o vydání kolední písně se zvířecí tematikou, které je doplněno o autorské poznámky.
Article
7
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 189-191
Annotation: Článek je ohlédnutím za kritickým vydáním Máchova díla. Zabývá se kategorizací a zařazením jednotlivých děl do oddílů a ediční prací....
Article
8
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 46-48
Annotation: Recenze nejprve rekapituluje dosud česky vydanou literaturu vztahující se k sovětské literární teorii a poté se krátce věnuje jednotlivým příspěvkům...
Article
9
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 15, 1954, č. 1, 30. 3., s. 24-29; č. 4, 10. 1., s. 145-157
Annotation: Studie nejprve teoreticky a poté na základě vybraných děl české literatury zkoumá vlastnosti mluvního rytmu.
Article
10
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 1, 15. 3., s. 1-15
Annotation: Studie nabízí typologii stylů rozdělených podle funkce i obecnější úvahy nad stylistikou a pojetím stylu v jazyce.
Article
11
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 1, 15. 3., s. 15-17
Annotation: Článek krátce shrnuje základní problémy stylistiky. Věnuje se přitom i stylu uměleckému.
Article
12
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 87-90
Annotation: Článek se zaměřuje na časovou a individuální proměnlivost uměleckého stylu.
Article
13
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 65-87
Annotation: Autor zjišťuje, kterými stylistickými a uměleckými rysy se překlad liší od původního díla.
Article
14
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 3, s. 139-151
Annotation: Studie se zabývá slovní zásobou a jejím vlivem na autorský styl autora venkovských románů Bohumila Říhy. Autor rozebírá spisovatelův vývoj...
Article
15
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 16, 1955, č. 2, 30. 6., s. 90-96
Annotation: Na základě marxistické teorie Doležel rozděluje umělecký styl literární a umělecký jazykový styl či jazyk autorův. V první části autor...
Article
16
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 3, s. 152-160
Annotation: Kritický článek o překladu H. Jechové, který je proveden srovnáním původního a přeloženého textu i srovnáním s překlady Vladimíra Holana....
Article
17
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 2, s. 89-107
Annotation: Autor se zabývá Jungmannovou volbou jazykových prostředků při překladu Chateaubriandovy Ataly ve srovnání s francouzským originálem. Všímá...
Article
18
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 18-27
Annotation: Studie se zabývá jazykovou výstavbou Drdovy povídky Krásná Tortiza. Soustřeďuje se přitom na užívání slovní zásoby dialektu a provádí...
Article
19
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 1, 30. 3., s. 42-50
Annotation: Článek je polemikou se studií Oldřicha Králíka Nad novým překladem ze Słowackého (Slovo a slovesnost, roč. 17, č. 3, s. 152-160). Obhajuje...
Article
20
...0037-7031...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 18, 1957, č. 2, červenec, s. 90-97
Annotation: Studie je stylistickou a lexikální analýzou jazykových plánů Řezáčova románu Bitva a srovnáním s románem Nástup, na nějž Bitva navazuje,...
Article