By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Monografie...
původní lístek v RETROBI
In: Lidové noviny. -- Roč. 42, 1934, č. 250, 19. 5., s. 9.
Annotation: Praha, vlast. nákl. 1933 [Ref.].
Article
2
by Skarnitzl, Radek, 1977-, Šturm, Pavel, Volín, Jan, 1961-
Published Praha : Karolinum, 2016.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Publikace shrnuje nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči, ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků...
Book
4
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Práce nás seznamuje s osudy lidí, kteří byli pronásledováni komunistickým režimem (např. stíhací letec Josef Bryks, profesorka Růžena Vacková,...
Book
5
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou navazuje na edici samotného Almanachu na rok 1914 (2014, po edičním zpřístupnění...
Book
6
by Hoskovcová, Simona, 1973-, Hoskovec, Jiří, 1933-2011, Heller, Daniel, 1950-
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie představuje vznik a vývoj hlavních proudů psychologie a jejich aplikačních oblastí v českých zemích a na Slovensku od počátků vědecké...
Book
7
by Peregrin, Jaroslav, 1957-, Vlasáková, Marta, 1972-
Published Praha : Filosofia, 2017.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; kromě tradičních témat (například problematika...
Book
8
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá kritickým ohlasem Radokova filmu „Daleká cesta" od ideových pohnutek, které předcházely vlastnímu natáčení...
Book
9
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie představuje komplexní pohled na poetiku české a slovenské prózy ve vzájemných vztazích a souvislostech; zabývá se například...
Book
10
by Rákosník, Jakub, 1977-, Šustrová, Radka, 1986-
Published Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kniha tematizuje rodinu jako základní prvek společnosti a objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství; v prostoru českých zemí ji v...
Book
11
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie je souborem příspěvků ze semináře na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; s programem...
Book
12
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje životu a dílu historika Augusta Sedláčka; s úvodem, který zahrnuje biografickou poznámku a základní charakteristiku...
Book
13
Published Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2015.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie nabízí rozvahu nad otázkami, jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého národa, jakým způsobem se z lokálních...
Book
14
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky, snaží se obohatit a doplnit dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých textů...
Book
15
by Svobodová, Ivana
Published Praha : Academia, 2016.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie přináší detailní popis jedné z nejtěžších pravopisných oblastí češtiny - psaní velkých písmen, autoři vysvětlují problémy,...
Book
16
by Kosák, Michal, 1977-, Flaišman, Jiří, 1975-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
...kolektivní monografie fd501537 czenas...
Annotation: Monografie se věnuje metodologii ediční práce, ukazuje možnosti, jak k vydávanému materiálu přistupovat a zachycuje rozvrstvení vydavatelské...
Book
17
by Lwin, Soe Marlar
Published London ; New York : Routledge, 2020.
...monografie fd132842 czenas...
Annotation: Monografie na základě naratologických teorií a diskurzivní analýzy kontextualizuje způsoby, které různé instituce využívají performance jako...
Book
18
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
...monografie fd132842 czenas...
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
19
by Čermák, František, 1940-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019.
...monografie czenas fd132842...
Annotation: Monografie se zabývá analýzou přísloví, kterou opírá o korpusový výzkum; s bibliografií v rámci jednotlivých studií.
Book
20
by Benda, Jan, 1984-
Published Praha : Powerprint, 2019.
...monografie czenas fd132842...
Annotation: Monografie se věnuje historii zlínského studia animovaného filmu; se Seznamy filmů (s. 163-176); se seznamem ocenění tvůrců (s. 177-194); s Použitými...
Book