By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 3, srpen, s. 377-380
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 417.
Article
2
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 117-121
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorce recenze připojena na s. 148.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 63-76
Annotation: Studie o vývoji knihtisku na Slovensku od 16. století. Autorka se soustřeďuje na působení Evangelického lycea v Kežmaroku jako instituce, která...
Article
5
In: Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku : sborník prací k životnímu jubileu profesora Ivana Hlaváčka. -- ISBN 978-80-246-4824-8. -- S. [97]-115
Annotation: Studie o vývoji knihtisku v době vlády M. Korvína a několika tiscích, které sloužily ke králově propagandě.
Book Chapter
6
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 64
Annotation: Recenze.
Article
7
8
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Roč. 35, 2020, č. 1, s. [29]-52
Annotation: Studie o knižní kultuře a rukopisné produkci v českých zemích v 15. a 16. století - po vynálezu knihtisku.
Article
9
In: Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. -- ISBN 978-80-200-3128-0. -- S. 201-214
Annotation: Studie věnovaná dvěma rukopisům přepsaným J. Filipcem a poukazující na silný vliv rukopisného média v již plně rozvinuté prvotiskové produkci.
Book Chapter
10
In: Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. -- ISBN 978-80-200-3128-0. -- S. 19-53
Annotation: Studie nastiňující žánrovou diferenciaci a knižní kulturu světské literatury mezi husitstvím a Bílou horou metodou bibliometrického a typografického...
Book Chapter
11
In: Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. -- ISBN 978-80-200-3128-0. -- S. 63-78
Annotation: Studie předkládající přehled dosavadních poznatků o formě a výběru tiskového písma v raných českých tiscích.
Book Chapter
12
In: Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. -- ISBN 978-80-200-3128-0. -- S. 79-104
Annotation: Studie představující bratrskou literární produkci z ilegální tiskárny v Ivančicích v kontextu materiality knihy.
Book Chapter
13
In: Paralelní existence : rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku. -- ISBN 978-80-200-3128-0. -- S. 105-136
Annotation: Studie věnující se vzdělávací funkci knihtisku v českém židovském prostředí a poukazující na překvapivé rysy raněnovověké židovské...
Book Chapter
17
Annotation: Kolektivní monografie představuje českou středověkou knižní kulturu, středověké rukopisy a inkunábule, sleduje jejich produkci a recepci, proměny...
Book
18
Published Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : Knihovna AV ČR, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie zabývající se problematikou přechodu z rukopisné formy knihy ke knize tištěné a otázkami paralelní existence dvou médií...
Book
19
In: Knižní kultura českého středověku. -- ISBN 978-80-7649-012-3. -- S. 156-222
Annotation: Studie sleduje dějiny knižní kultury na českém území během vlády Jagellonců v letech 1471-1500, zvláště její proměny po zavedení knihtisku.
Book Chapter
20
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 31, 2020, č. 1, s. 84-86
Annotation: Recenze.
Article