By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 5, prosinec, s. 627-631
Annotation: Referát o online workshopu na téma "Narativní a textová koherence: absence, latence, (ne)samozřejmost“, který byl pořádán Ústavem pro českou...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 5, listopad, s. 623-660
Annotation: Materiál studie je výběrem z diachronního průzkumu narativních způsobů v české próze 19. století. Sondami do tří narativních poetik (Františka...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 5, listopad, s. 746-762
Annotation: Analýza teoretického zázemí a interpretačních přístupů v literárněhistorických pracích J. Janáčkové vznikla u příležitosti jejího životního...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 876-883
Annotation: Úvodní komentář k otisku studie M. Grišakové (následuje na s. 884-902).
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 737-742
Annotation: Recenze dvou níže zmíněných publikací.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 26-58
Annotation: Studie k literárnímu popisu rehabilitující jeho roli v literárních textech z hlediska intermediální poetiky a zdůrazňující evokativní potenciál...
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 1, březen, s. 59-61
Annotation: Úvodní komentář ke studii W. Wolfa o intermedialitě (s. 62-85).
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 534-541
Annotation: Rozhovor s německým filosofem a teoretikem médií S. Schmidtem, zejm. o literatuře a proměnách její recepce v době digitálních technologií,...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 145-147
Annotation: Referát o sympoziu Intermedialita.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 3, s. 365-388
Annotation: Esej, zvažující - také prostřednictvím komentáře dílčích pokusů o řešení tohoto problému v pracích B. Richardsona, K. Wagnera, H. Bleckwennové,...
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 852-861
Annotation: Přehledová studie, podávající nástin dějin české "protonaratologie", se soustředí především k příspěvkům J. Mukařovského, F. Vodičky...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 78-100
Annotation: Recenze sborníku Neue Ansätze in der Erzähltheorie je v úvodu přehledem naratologické literatury (včetně překladů) v českém a slovenském literárněvědném...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 2, s. 203-225
Annotation: Úvaha inspirovaná knihou L. Doležela Heterocosmica. Fikce a možné světy představuje - částečně polemicky - podstatné rysy teorie fikčních...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 670-679
Annotation: Rozbor povídky s využitím tzv. generativního modelu narativu, jak jej představuje ve své práci W. Schmid.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 702-708
Annotation: Recenze; autorka srovnává i české literárněvědné příručky a učebnice a více se zabývá slovníkem L. Pavery a F. Všetičky.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 281-284
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 6, prosinec, s. 752-768
Annotation: Podnětem ke studii byla publikace J. Holého.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 197-211
Annotation: Recenze.
Article
20