By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hrabák, Josef, 1912-1987, Štěpánek, Vladimír, 1917-1991
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.
Annotation: S oddíly - Hrabák J. : Základní pojmy a pokyny ke studiu, Tematická výstavba literárního díla, Pojmenování a syntax v umělecké literatuře,...
Book
2
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Horizont, 1986.
Annotation: S předmluvou a s oddíly: Co je to literatura a jak k nám promlouvá (Ústní slovesnost - písemnictví - literatura, Literatura v užším slova smyslu...
Book
3
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986.
Annotation: S úvodem a s oddíly Obecné pojmy, Popis některých prozodických systémů, Rým, spojování veršů ve vyšší metrické celky; s textovou přílohou...
Book
4
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978.
Annotation: Příručka s kapitolami Obecné pojmy (Úvod, Verš, Rytmus verše, Sdělovací hodnota verše, Rytmus a metrum, Césura, dierese, stopa, Neúplné stopy,...
Book
5
by Levý, Jiří, 1945-
Published Brno : Universita J. E. Purkyně, 1971.
Annotation: Kniha obsahuje studie A Contribution to the Typology og Accentual-Syllabic Versifications, The Development of Rhyme-Scheme and of Syntactic Pattern in...
Book
6
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 93, 1970, č. 3, říjen, s. 186-194
Annotation: Rozbor rýmu v souvislosti s tématem, kompozicí a metrickou výstavbou legendy.
Article
7
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Svoboda, 1970.
Annotation: Monografie s kapitolami K obecné teorii verše, O charakter českého trocheje a jambu, O charakter českého daktylu a Tři úvahy o srovnávacím studiu...
Book
8
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970.
Annotation: Skriptum s kapitolami Obecné pojmy, Popis některých prozodických systémů a Spojování veršů ve vyšší metrické celky.
Book
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 3, březen, s. 32-34
Annotation: O matematických metodách ve versologii.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie k české versologii, jejímu vývoji a metodologii a předpokladům vytvoření komplexní teorie verše; retrográdní studium verše.
Article
14
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
Annotation: S kapitolami Literární historie a dějiny verše, Vztah verše k literárním žánrům, O vzájemných vztazích mezi veršem a uměleckou prózou,...
Book
15
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
Annotation: S kapitolami Obecné pojmy, Popis některých prozodických systémů, Spojování veršů ve vyšší metrické celky; s textovými přílohami.
Book
16
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 24, 1963, č. 1, únor 1964, s. 76-77
Annotation: Recenze vydání R. Havla a M. Kačera (Bratislava 1961).
Article
18
by Hrabák, Josef, 1912-1987
Published Brno : Krajské nakladatelství, 1963.
Annotation: S oddíly Slovesnost a slovesné umění, O kultuře čtení, O rozboru uměleckého literárního díla, Próza poezie a poezie prózy, Metafora, Verš...
Book
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3. Slavica Pragensia, sv. 4. -- ISSN 0323-0813. -- R. 1962, s. 681-687
Annotation: Ideové, jazykové a zejména prozodické srovnání s Radou otce synovi.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 4, prosinec, s. 409-419
Annotation: O vznikání nových oborů v literární vědě jako o zákonitém jevu pokračující specializace a o důsledcích oddělování literárněhistorické...
Article