By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 4, září, s. 524-528
Annotation: Úvodní článek k sérii textů na téma diachronní naratologie středověku (v kontextu české literatury) inspirovaný "manifestem" E. von Contzen,...
Article
2
3
In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 28. února - 2. března 2019. -- ISBN 978-80-200-3066-5. -- S. 105-117
Annotation: Studie zkoumá vypravěčské strategie formování pojmu "lid" a "lidový" na výběru z próz od konce 50. let do první poloviny 70. let 19. století.
Book Chapter
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 188-206
Annotation: Studie o vývoji jazykové stylizace lidového vypravěče v české próze 50. a 60. let 19. století. Autorka se v daném kontextu soustřeďuje na vybrané...
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 57-64
Annotation: Studie o způsobech vyjadřování dětských hrdinů v literární tvorbě B. Němcové ve srovnání s prózami J. K. Tyla a V. Hálka.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 121-127
Annotation: Interpretační studie z připravované knihy "Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích".
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 876-883
Annotation: Úvodní komentář k otisku studie M. Grišakové (následuje na s. 884-902).
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 113-127
Annotation: Přehledová studie, mapující dosavadní pokusy o ucelenější reflexi dějin naratologie na pozadí posledních pohybů v uvažování o teorii literatury...
Article
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 852-861
Annotation: Přehledová studie, podávající nástin dějin české "protonaratologie", se soustředí především k příspěvkům J. Mukařovského, F. Vodičky...
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 670-679
Annotation: Rozbor povídky s využitím tzv. generativního modelu narativu, jak jej představuje ve své práci W. Schmid.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 702-708
Annotation: Recenze; autorka srovnává i české literárněvědné příručky a učebnice a více se zabývá slovníkem L. Pavery a F. Všetičky.
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2004, č. 28/29/30, s. 229-234
Annotation: Úvaha o roli naratologické koncepce G. Genetta v českém literárněvědném prostředí, s poukazem k Hrbatovu výkladu v Průvodci po světové literární...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 78-100
Annotation: Recenze sborníku Neue Ansätze in der Erzähltheorie je v úvodu přehledem naratologické literatury (včetně překladů) v českém a slovenském literárněvědném...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 2, duben, s. 281-284
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
15
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2004, č. 5, květen, s. 9
Annotation: Referát o studentské literárněvědné konferenci a udělených cenách.
Article
16
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 187-196
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 216-219
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 5, květen, s. 11
Annotation: O konferenci a udělených cenách.
Article
19
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 109-121
Annotation: Studie, soustředěná - v souvislosti s podněty analýz M. Fludernikové, M. DelConteho, I. Kacandesové a J. Phelana - k vyprávění v 2. osobě.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 5
Annotation: Referát přednesený na konferenci Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí.
Article